Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 12 Next Page
Page Background

Kielten opiskelu 

Sanoja ja läksykappaletta on hyvä lukea ääneen ääntämisen harjoittamiseksi. 

Sanat kannattaa opetella ulkoa kulloisestakin läksykappaleesta. 

Kielioppiasia on kerrattava ja muut läksyt tehtävä huolellisesti. 

Matematiikan opiskelu 

Opetettua asiaa on kerrattava kotona teoriavihkosta tai kirjasta.  

Tehtäviä kannattaa laskea mahdollisimman paljon oppimisen tehostamiseksi. 

Reaaliaineiden opiskelu 

Opeteltavasta asiasta kannattaa muodostaa ensin kokonaiskuva esim. kirjan sisällysluettelon avulla. 

Lukuläksyjen tekeminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Käsitteet ja muut tärkeät asiat on selvitettävä ennen mieleen painamista. 

Oppimisen tehostamiseksi voi tehdä muistiinpanoja, miellekarttoja tms. 

OPPIAINEET JA ARVIOINTI 

Kurssit arvioidaan numeroarvosanalla 4 – 10. Kustakin kurssista tulee oma arvosana, joka ei ole 

riippuvainen edellisen kurssin arvioinnista. 

Luokalta toiselle siirtymiseen tarvitaan se, että vähintään puolet vuoden oppimäärästä on 

hyväksytysti suoritettu. Viimeinen kurssi pitää aina olla hyväksytty.