Previous Page  11 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 12 Next Page
Page Background

YLEISLUKION VALINTAPERUSTEET

Opiskelijat valitaan suoraan lukuaineiden keskiar-

von perusteella.

Hakijat täyttävät tässä esitteessä

olevan taustatietoja -lomakkeen ja palauttavat

sen koululle tiistaihin 14.3.2017 mennessä.

URHEILULUKION VALINTAPERUSTEET

Hakijat pisteytetään seuraavasti:

• Lukuaineiden ja liikunnan arvosanojen

keskiarvosta saa enintään 10 pistettä.

Haettaessa ilmoitetaan välitodistuksen keski-

arvo tai mukaan liitetään vastaavien yläasteen

jaksoarvostelujen kopiot. Lopulliset keskiar-

vopisteet lasketaan kevään päättötodistuksen

arvosanoista.

• Liiton tai urheiluseuran lausunnon tai haki-

jan selvityksen perusteella saa 1 - 6 pistettä.

Urheilupisteisiin vaikuttavat urheilusaavutuk-

set, liikunnalliset tavoitteet, harrastuneisuus

sekä esimerkiksi ohjaustoiminta. Pisteiden

antamista varten tarvitaan lausunto liitolta

(PHYK hankkii), seuralta ja valmentajalta (ha-

kija itse hankkii). Hakija voi myös itse selvittää

liikunnan harrastustaan, lajeja ja säännöllistä

harjoitteluaan.

• Pohjois-Haagan yhteiskoulun lukio voi antaa

koulun lajiohjelman tai jonkin muun merki-

tyksellisen syyn perusteella 0 - 4 lisäpistettä.

Tämän esitteen keskiaukeamalta löydät keltai-

sen urheilulukion hakulomakkeen. Tämä tulee

palauttaa haettaessa urheilulinjalle. Valkoisen

taustatietolomakkeen täyttävät kaikki Pohjois-

Haagan yhteiskouluun, niin urheilulinjalle kuin

yleislinjalle, hakevat oppilaat.

Sähköisen

opintopolku.fi

-haun yhteydessä jou-

dut urheilulinjalle hakiessasi vastaamaan uu-

destaan joihinkin samoihin kysymyksiin mihin

vastasit jo hakulomakkeessa. Pyydämme kui-

tenkin toimittamaan koululle tämän kaksipuoli-

sen lomakkeen, joka löytyy myös

opintopolku.fi

-sivuilta sekä koulumme kotisivuilta www.phyk.

fi. Järkevää on täyttää ensin hakulomake ja teh-

dä sitten sähköinen haku hakulomakkeen tietoja

apuna käyttäen.

Lomakkeet tulee palauttaa tiistaihin 14.3.2017

klo 15.00 mennessä Pohjois-Haagan yhteiskou-

luun.

Liitteenä tulee olla kopio yhteishaun hakemuk-

sesta (sähköisen haun

opintopolku.fi

-tuloste)

sekä kopio välitodistuksesta tai viimeisimmästä

todistuksesta.

VALINTAPERUSTEET