Previous Page  7 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 68 Next Page
Page Background

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULU

2015-2016

7

Pohjois-Haagan yhteiskoulu täyttää tänä vuonna 60

vuotta.

PHYK:n synty on tarina vailla vertaa. Koulumme on

oppilaiden vanhempien muodostaman kannatusyhdis-

tyksen ja Pohjois-Haaga seuran sitkeän työn hedelmä.

Valtion ja Helsingin kaupungin toimesta panostettiin

1950-luvulla kansakoulujen rakentamiseen, mutta op-

pikoulujen perustaminen julkisin varoin oli huomatta-

vasti vaikeampaa. Kun kävi selväksi, ettei valtion toi-

mesta perusteta oppikoulua voimakkaasti kasvavaan

Pohjois-Haagaan, niin alkoi ennennäkemätön talkoo-

työ oppikoulun aikaansaamiseksi. Paperinkeräyksin,

erilaisia tilaisuuksia järjestäen, myyjäisiä pitäen, lehti-

tilauksia oppilaiden toimesta iltaisin kaupitellen – ja siis

ennen kaikkea hienon hienoa yhteishenkeä osoittaen

- työ lopulta palkittiin, ja PHYK sai luvan 8-luokkaisen

yksityisen oppikoulun perustamiseen vuonna 1956.

Koulu kasvoi nopeasti, ja PHYK oli lopulta Suomen toi-

seksi suurin oppikoulu yli 1100 oppilaallaan. 1970-lu-

vun koulupoliittisten muutosten keskellä PHYK päätti

värikkäiden vaiheiden jälkeen – juuriaan kunnioittaen

– jatkaa yksityisenä ns. peruskoulua korvaavana koulu-

na. Ensimmäisen noin 30 vuoden jakson ajan PHYK oli

nimenomaan Pohjois-Haagan seudun ja lähialueiden

oppilaiden koulu.

Koulupiirirajojen uusiutumisen myötä ja näin oppilas-

määrien 1980-luvulla voimakkaasti supistuttua oli kou-

lumme tulevaisuus vaakalaudalla. Tuolloin käynnistyi

PHYK:n historiassa toinen jakso. Päätettiin käynnistää

liikunnan ja myöhemmin myös matematiikan painotus.

Heti alussa sovittiin, että painotetaan toimintaa saman

tien kunnolla eikä vain mainoslehtisten korulauseissa.

Niinpä näiden painotusten myötä oppilasvirrat kään-

tyivät nopeasti takaisin Pohjois-Haagaan. PHYK on

aina ollut liikunta- ja matematiikkamyönteinen koulu,

ja maaperä tälle toiminnalle Pirkkolan urheilupuiston

kupeessa oli otollinen.

Tänään tuota toista jaksoa on kulunut toiset 30 vuot-

ta. PHYK on nyt yksi Helsingin vetovoimaisimmista

kouluista, jossa peruskoulun puolella alueemme lähi-

koulu ja painotettu soveltuvuuskoekoulu täydentävät

sujuvasti toisiaan. Lukion yleislinjan rinnalle opetusmi-

nisteriö on myöntänyt koulullemme urheilulukion val-

takunnallisen erityistehtävän. PHYK on merkittävä osa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa ja yksi kolmes-

tatoista virallisesta urheilulukiosta Suomessa.

Tänä vuonna koulustamme valmistui 152 peruskou-

lunsa päättänyttä nuorta ja 124 ylioppilasta. Lämpimät

onnittelut teille kaikille. Heittäytykää rohkeasti kohti

tulevia elämänne haasteita!

Haluan kiittää erittäin onnistuneesta lukuvuodesta

kaikkia oppilaita, opettajia, valmentajia, henkilökun-

nan jäseniä, vanhempia, taustajoukkojamme ja muita

PHYK-mielisiä henkilöitä ja kumppaneitamme.

Samalla haluan toivottaa teidät kaikki juhlimaan

60-vuotista taipalettamme ensi syksynä. Varsinaiseksi

juhlapäiväksi on valikoitunut 3.12.2016. Silloin juhli-

taan oikein kunnolla aamusta iltaan erilaisia tilaisuuk-

sia pitäen. Juhlien yksityiskohdat, ilmoittautumisohjeet

ja tarkemmat aikataulut ilmestyvät kotisivuillemme.

Juhlimisen lomassa voimme pohdiskella ja veikkailla

vaikkapa sitä, mitä seuraava PHYK:n 30 vuoden jakso

tulee Helsingin kaavoitussuunnitelmien ja huimien di-

giloikkien keskellä pitämään sisällään.

Sitä ennen oikein hyvää kesää kaikille!

Tuomas Raja

rehtori

PHYK 60 VUOTTA