Previous Page  12 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 16 Next Page
Page Background

MATEMATIIKKALINJA

Koulumme tarjoaa matemaattisesti suuntautu-

neille nuorille mahdollisuuden aloittaa matema-

tiikan syventävät opinnot jo yläasteella. Soveltu-

vuuskokeella valitut oppilaat opiskelevat kaikki

matematiikan tuntinsa omina ryhminään. Ryhmi-

en innostuneilla opettajilla on ylin yliopistollinen

arvosana matematiikassa.

Valikoitunut oppilasjoukko luo edellytykset yh-

teisten perustehtävien joutuisaan käsittelyyn.

Näin opetusta voidaan merkittävästi laajentaa ja

syventää. Siihen sisällytetään enemmän vaativia,

erityisesti soveltavia tehtäviä. Ne antavat samalla

oppilaille runsaasti kannustavia onnistumisen ko-

kemuksia ja oppimiselämyksiä sekä niiden myötä

yhä kasvavaa kiinnostusta matemaattiseen ajatte-

luun, tietoon ja taitoon. Linjan kurssimäärä koko

peruskoulun aikana ylittää kolmella kurssilla nor-

maalin oppimäärän.

Matematiikkalinjan oppilaaksiotto tapahtuu sovel-

tuvuuskokeen perusteella.

Vuoden 2017 soveltuvuuskoe pidetään koululla

keskiviikkona 1.2.2017

klo 13.00-15.00.

Ota mukaan kynä, kumi ja viivain.

Kokeen tehtävillä arvioidaan matemaattista tai-

pumusta: päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoa

sekä kykyä omaksua uusia asioita.

PHYK:N MATEMATIIKKA