Previous Page  13 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 16 Next Page
Page Background

PHYK:N LIIKUNTA-MATEMATIIKKA

LIIKUNTA-MATEMATIIKKALINJA

Liikuntalinjan ja matematiikkalinjan voi myös yh-

distää. Tällöin tulee osallistua molempien aineiden

soveltuvuuskokeisiin, jotka ovat samat kuin erik-

seen hakevillakin.

Tämä yhdistelmä, jossa fyysinen ja matemaatti-

nen ponnistelu täydentävät toisiaan, onkin osoit-

tautunut erityisen suosituksi vaihtoehdoksi!

Matematiikan kokeen menestys on ensisijainen

kriteeri valinnoissa tälle linjalle.

Uudella urheiluyläkoulun kokeiluluokalla ei voi nyt

ensimmäisenä vuotena yhdistää mukaan matema-

tiikkaa.