Previous Page  8 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 16 Next Page
Page Background

Olympiakomitean koordinoima urhei-

luyläkoulun kokeiluluokka PHYK:ssa

PHYK on mukana myös Olympiakomitean koor-

dinoimassa valtakunnallisessa urheiluyläkoulu-

jen kokeiluhankkeessa. Tämä kokeilu käynnistyy

1.8.2017 n. 15 eri koulussa ympäri Suomen.

Yksi PHYK:n syksyllä aloittavista erikoisluokista

tulee olemaan kyseinen kokeiluluokka. Kokeilun

rinnalla jatkuu edelleen jo tutuksi tullut PHYK:n

liikunta- ja matematiikkapainotteinen toiminta.

Oppilas voi hakea valitsemassaan järjestyksessä

ensisijaisesti joko perinteisille liikunta- tai liikunta-

matematiikkalinjalle tai tälle uudelle kokeiluluokal-

le.

Tuossa kokeilussa kehitetään kolmen vuoden ai-

kana valtakunnallista toimintamallia Olympiako-

mitean kriteereiden ja ohjauksen mukaisesti. Lii-

kunnan määrä koulupäivän aikana on normaalia

liikuntapainotteista toimintaa suurempi (jopa 10

tuntia viikossa). Kokeilu toteutetaan yhteistyössä

seurojen ja lajiliittojen kanssa. Kokeilussa oppilaat

opiskelevat myös uutta ”urheilijaksi kasvaminen”

-oppikokonaisuutta, jossa noudatetaan Olympia-

komitean laatimia sisältösuosituksia. Niihin kuu-

luu paitsi monipuolista ominaisuuksia kehittävää

liikuntatoimintaa, niin myös muita urheiluun liitty-

viä tärkeitä elämäntaitoja, tukitoimia ja psyykkisiä

taitoja (kuten ajankäyttö, ravinto, lihashuolto, reilu

peli, lepo yms.). Lisäksi kyseisellä luokalla digitaali-

suus ja osittainen etäopetus korostuvat.

PHYK:n kohdalla tänä ensimmäisenä kokeiluvuote-

na oppilaat ko. luokalle valitaan

jalkapalloilijoista,

koripalloilijoista, jääkiekkoilijoista ja taitoluiste-

lijoista.

Oleellista on tiedostaa, että näiden lajien

urheilijoita voidaan valita kokeiluluokan ohella

myös perinteiselle liikuntalinjalle tai liikunta-ma-

tematiikkalinjalle. Kokeiluluokan oppilas ei tänä

ensimmäisenä kokeiluvuotena voi ottaa urheilun

rinnalle matematiikan painotusta. Myös muu va-

linnaisainetarjonta on hieman suppeampaa kuin

muilla painotusluokilla.

Uudesta urheiluyläkoulujen kokeiluluokasta on

kerrottu tarkemmin Pääkaupunkiseudun urheilu-

akatemian ja Olympiakomitean sivuilla.

Miten pääsee?

Liikuntapainotuksen oppilaaksiotto tapahtuu so-

veltuvuuskokeiden perusteella.

PHYK on siirtynyt noudattamaan uutta yhteistä

Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista

soveltuvuuskoetta, jota käytetään suuressa osassa

PHYK:N LIIKUNTA JA URHEILU