Lukion opinto-opas, 3. – 4. vuosiaste

OPISKELU LUKIOSSA

Lukion kurssit

Lukio-opinnot koostuvat vähintään 75 kurssista. Yhden kurssin laajuus on noin 38 oppituntia.

Pakolliset kurssit:
Pakollisia kursseja on 47 – 51. Pitkän matematiikan lukijoilla on 51 kurssia ja lyhyen matematiikan lukijoilla 47 kurssia.

Syventävät kurssit:
Kurssit nimensä mukaisesti syventävät eri aineiden tietoja. Jokaisen on suoritettava lukioaikana vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Osa koulumme syventävistä kursseista on valtakunnallisia syventäviä kursseja, osa koulukohtaisia syventäviä. Valtakunnallisten syventävien kurssien sisältö huomioidaan ylioppilaskirjoitusten laadinnassa. Teemaopintokurssit ovat myös valtakunnallisia syventäviä kursseja. Teemaopinnot ovat oppiainerajat ylittäviä opintoja. Koulukohtaisista syventävistä kursseista voidaan lukea lukion oppimäärään vain hyväksytysti suoritetut kurssit.

Soveltavat kurssit:
Nämä kurssit voivat olla koulukohtaisia kursseja, menetelmäkursseja tai eheyttäviä monen aineen yhteisiä kursseja sekä muiden oppilaitosten kursseja. Urheilulukion valmennuskurssit ovat soveltavia kursseja.

Lukion tuntijaon poikkeukset urheilulukiossa
Urheilulukioon hyväksytty opiskelija, joka on suorittanut urheilulukion erityistehtävään liittyviä opintoja (=valmennus) vähintään 12 kurssia, voi vähentää oppiaineiden pakollisista kursseista enintään kahdeksan kurssia. Jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet.

Kurssien poisjättöä kannattaa suunnitella vasta, kun on selkeä opinto- ja ylioppilaskirjoitussuunnitelma. Poisjätettävistä kursseista kannattaa keskustella opinto-ohjaajan kanssa.

Lukiodiplomit

Koulussamme on mahdollista suorittaa liikunnan lukiodiplomi LILD04, kuvataiteen lukiodiplomi KULD02, kotitalouden lukiodiplomi KOLD01 ja musiikin lukiodiplomi MULD06. Liikunnan lukiodiplomista tiedotetaan syksyn aluksi kaikille yhteisessä liikuntainfossa. Muiden aineiden diplomien suorittamista kannattaa tiedustella suoraan aineenopettajalta. Äidinkielessä on mahdollista suorittaa puhetaidon päättökoe ja kielissä suullisen kielitaidon koe.

Jaksotus ja koeviikko

Pohjois-Haagan yhteiskoulussa noudatetaan 5-jaksojärjestelmää. Lukuvuosi on jaettu noin 7 viikkoa kestäviin jaksoihin, joissa kussakin opiskellaan 4-7 oppiainetta. Jokaisen jakson lopussa on koeviikko. Koeviikolla ei järjestetä muuta opetusta.

Jos sairastut tai olet muuten estynyt saapumasta kurssikokeeseen, ilmoita asiasta opettajalle ennen koetta. Poissaolo tulee selvittää asianmukaisesti huoltajan lähettämällä Wilma-viestillä aineenopettajalle. Koe suoritetaan yleensä seuraavana uusintakoepäivänä.

Kurssin suorittaminen itsenäisesti

Voit suorittaa lukion kursseja myös itsenäisesti opiskellen. Itsenäinen suoritus tehdään sen jakson aikana, jolloin kurssi tarjotaan myös normaalisti. Itsenäisestä suorituksesta tehdään kirjallinen sopimus kurssin opettajan kanssa. Opettaja antaa ohjeet kurssitehtävistä ja mahdollisen kokeen suorittamisesta. Varaudu tekemään työtä, sillä suoritusten on tarkoitus korvata kurssiin muutoin kuuluvat oppitunnit ja kotitehtävät. Itsenäinen työskentely vaatii sitoutumista ja opiskeluaikataulun suunnittelua. Opiskelijan tulee palauttaa saamansa tehtävät ja osallistua kokeeseen sen jakson aikana, jolloin suorituksesta on sovittu. Sopimus kurssin itsenäisestä suorittamisesta raukeaa automaattisesti, jos sopimusta ei noudateta.

Kurssin itsenäisen suorittajan on osallistuttava kurssin ensimmäiselle oppitunnille. Itsenäisesti suoritetusta kurssista on saatava hyväksytty arvosana. Itsenäistä suorittamista kannattaa kokeilla esimerkiksi tilanteissa, joissa lukujärjestyksen laatiminen aiheuttaa ongelmia tai haluat nopeuttaa jonkin oppiaineen opiskelua. Aiemmin hylättyä kurssia (arvosana 4) ei voi suorittaa itsenäisesti.

Verkkokurssit ja kurssitarjottimen ulkopuolella suoritettavat kurssit

Verkkokurssit ja kurssitarjottimen ulkopuolella tarjottavat kurssit ovat näkyvissä ja valittavissa Wilmassa omalla kurssitarjottimellaan. Verkkokurssi opiskellaan ryhmän kanssa verkossa sen jakson aikana, missä kurssi tarjotaan. Verkkokurssi voi sisältää esim. kirjallisia tuotoksia materiaalien ja linkkien pohjalta ja keskustelua verkossa. Kurssi pitää suorittaa hyväksytysti. Kurssitarjottimen ulkopuolella tarjottavia kursseja ovat mm. diplomikurssit, erä- ja retkeilytaitokurssi ja talviliikuntakurssi. Opettaja ilmoittaa näiden kurssien toimintatavat ja aikataulun.

Oman koulun kurssien lisäksi opiskelija voivat opiskella kursseja yksityiskoulujen yhteisessä verkkolukiossa osoitteessa verkkolukio.fi.


POISSAOLOT

Lukiolaisen tulee selvittää kaikki poissaolonsa oppitunneilta. Poissaolot selvitetään Wilmassa. Alle 18-vuotiaan poissaolot selvittää aina huoltaja. Täysi-ikäisen opiskelijan poissalot voi selvittää huoltaja opiskelijan suostumuksella tai ne tulee muuten asianmukaisesti selvittää (lääkärintodistus). Täysi-ikäinen opiskelija ei voi itse selvittää poissaolojaan. Myös poissaolon syy tulee ilmoittaa. Jos poissaoloja ei selvitetä, voidaan kurssi jättää arvostelematta. Opiskelija on itse vastuussa poissaolojensa selvittämisestä.

Kurssi keskeytyy, jos opiskelija on poissa kurssilta yli seitsemän (7) oppituntia. Rehtori tai apulaisrehtori (urheilusyyt) voi opiskelijan pyynnöstä myöntää hänelle oikeuden kurssin loppuun suorittamiseen.

Voit anoa lomaa koulutyöstä esimerkiksi perheen lomamatkan, urheilukilpailujen tai leirin takia. Yli kolmen päivän lomat anotaan rehtorilta, 1-3 päivän loman voi myöntää ryhmänohjaaja. Loma-anomuslomake löytyy Wilman välilehdeltä Hakemukset ja päätökset ja sieltä näkyy myös myönnetty vapaa. Myös anotun loman aiheuttamat poissaolot lasketaan poissaoloiksi ja ne voivat näin ollen aiheuttaa kurssin keskeytymisen.

Jos olet poissa kurssin oppitunneilta, varaudu tekemään poissaoloja korvaavat tehtävät. Jos tiedät etukäteen joutuvasi olemaan pois koulusta, kerro poissaolostasi kurssien opettajille. Kurssin ensimmäiselle oppitunnille on aina osallistuttava.

Huoltajan tulee selvittää poissaolo kokeesta Wilma-viestillä opettajalle. Tämän jälkeen voi ilmoittautua uusintakokeeseen.


URHEILIJAN POISSAOLOT

Aikaiset lähdöt oppitunneilta harjoituksiin ja kilpailuihin

 • Täytä lupalappu etukäteen ja pyydä kuittaus apulaisrehtorilta.
 • Lupalappuja löytyy apulaisrehtorin huoneen ulkopuolelta lokerosta.
 • Täytä selkeästi: nimi, ryhmä, pvämäärä, tunnilta lähdön aika, jakso, aineen lyhenne, opettajan nimi/lyhenne sekä onko kyse harjoituksista vai kilpailuista.
 • Lappu annetaan itse ko. oppitunnin opettajalle tunnin alussa.
 • Kokonaisen tunnin poissaolot lasketaan poissaolokiintiöön.
 • Opiskelijan vastuu on ottaa selvää tunnin läksyistä ja opiskella itsenäisesti tunnin aikana käydyt asiat.

Leiri- ja kilpailumatkat

 • Alle kolmen päivän tapahtumat voi anoa ryhmäohjaajalta tai apulaisrehtorilta: loma-anomuslomake Wilmassa tai toimita tiedot kirjallisesti (aika, paikka, ohjelma, valmentajat).
 • Yli kolmen päivän tapahtumat anotaan rehtorilta (apulaisrehtorilta): loma-anomuslomake Wilmassa tai toimita tiedot kirjallisesti (aika, paikka, ohjelma, valmentajat).
 • Opettajien kanssa sovitaan etukäteen ko. ajankohdan aikana suoritettavat tehtävät ja itsenäisesti opiskeltavat asiat ja mahdolliset kokeen siirrot.

OPINTOJEN SUUNNITTELU

Ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat kahden ensimmäisen jakson lukujärjestykset valmiina ja he tekevät loput valintansa itse Wilmaan toisen jakson aikana. Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden valinnat tehdään seuraavaa lukuvuotta varten keväällä, toukokuun aikana. Valintojen tekoon saat apua opinto-ohjaajalta ja tutoreilta.

Jos aiot opiskella lukion kurssit kolmessa vuodessa, sinun täytyy valita vuosiasteittain tarjolla olevat pakolliset kurssit. Näiden lisäksi voit valita haluamiasi syventäviä ja soveltavia kursseja. Kolmen vuoden vauhtiin tähtäävän pitäisi ottaa kahtena ensimmäisenä lukiovuonna noin 30 kurssia. Väljempää kolmen ja puolen vuoden tai neljän vuoden aikataulua harkitsevan pitää tehdä suunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Kurssivalintoja ja lukion suoritusaikataulua voi muuttaa myös kesken lukuvuoden. Käänny aina näissä asioissa lukion opinto-ohjaajan puoleen. Jos lopetat kurssin kesken jakson, ilmoita tästä aina kurssin opettajalle. Jos et aio suorittaa kurssia, johon olet ilmoittautunut, poista valinta Wilmasta. Vaihtaessasi aineen tasoa esimerkiksi pitkästä matematiikasta lyhyeen, keskustele aineen opettajan kanssa ja ilmoita vaihdosta aina opinto-ohjaajalle, joka tarkistaa kurssien korvaavuudet.

On tärkeää, että suunnittelet opinto-ohjelmasi joka vuosi huolellisesti! Lukion alkuvaiheen pakollisilla kursseilla saat kokonaiskuvan lukio-opinnoista. Valitse syventäviä kursseja sen mukaan mitä aiot kirjoittaa ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi. Soveltavia kursseja voi valita omien kiinnostusten mukaan.

Opiskele säännöllisesti. Lukemalla kurssit läpi vasta koeviikolla ennen koetta ei yleensä saa hyviä tuloksia. Kotitöitä on enemmän kuin peruskoulussa, ja niihin kannattaa paneutua. Pyri hyödyntämään omia vahvuuksiasi ja löytämään oma opiskelutyylisi. Lukiolaisen ajankäyttö vaatii suunnittelua. Joskus on tehtävä valintoja, varsinkin jos urheilu vie ison osan vapaa-ajastasi. Hyppytunnit kannattaa käyttää opiskeluun, jos suinkin pystyy. Huolehdi myös riittävistä yöunista ja levosta!

Lukiolaisena olet itse vastuussa opintojesi sujumisesta. Pyri suorittamaan aloittamasi kurssit loppuun. Palauta kursseihin liittyvät tehtävät ajallaan ja osallistu koeviikolla kaikkien opiskelemiesi kurssien kokeisiin. Jos suoritat opintoja itsenäisesti, pidä kiinni tekemistäsi sopimuksista. Jos opinto-ohjelmasi alkaa tuntua liian raskaalta ja kurssit alkavat jäädä kesken, tule juttelemaan opinto-ohjaajan kanssa.

Ensimmäisenä vuonna huomioitavaa

 • Aloita systemaattinen opiskelu heti
 • Noudata kahden ensimmäisen jakson aikana valmista lukujärjestystä
 • Suunnittele kurssivalintasi harkiten
 • Tee tarkistukset opinto-ohjaajan kanssa, älä arkaile ottaa yhteyttä
 • Päätavoitteesi ensimmäisenä vuonna on pakollisten kurssien suorittaminen
 • Seuraa, että 30 kurssia tulee täyteen kevään loppuun mennessä

Toisen ja kolmannen vuoden muistilista

 • Suunnittelua ohjaavat lähestyvät yo-kirjoitukset
 • Tarkista, ettei sinulla ole keskeytyneitä tai hylättyjä kursseja roikkumassa, hoida asiat kuntoon!
 • Jos aiot hajauttaa yo-tutkinnon ja kirjoittaa kolmannen vuoden syksyllä, huomioi, että pakolliset kurssit kirjoitettavassa aineessa on saatava jo toisen vuoden keväällä suoritettua.
 • Huolehdi, että musiikki/ kuvataide ja terveystieto tulee suoritettu toisena opiskeluvuonna.
 • Tutustu jatko-opintomahdollisuuksiin ja osallistu koulutusalojen esittelytilaisuuksiin.
 • Toisen opiskeluvuoden jälkeen pitäisi olla n. 60 suoritettua kurssia, jos olet laatinut kolmen vuoden ohjelman.

ARVIOINTI

Arvioinnin tavoitteet

Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle ja hänen huoltajalleen opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua.

Kurssin arviointi

Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan opettaja tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Jokainen kurssi arvostellaan erikseen. Oppiaineen opetussuunnitelmassa määritellään kunkin kurssin arvosteluperusteet ja tavat. Ne selvitetään opiskelijalle kurssin alkaessa. Arvostelu annetaan numeroin tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla.

Kaikki pakolliset ja valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Poikkeuksia ovat opinto-ohjauksen kurssit ja syventävät teemaopintojen kurssit, jotka arvioidaan suoritusmerkinnällä. Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan numeroin tai suoritusmerkinnällä. So-veltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S= suoritettu hyväksytysti, H= hylätty). Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4-10.

Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Kirjain O tarkoittaa, että opiskelija on osallistunut opetukseen, mutta kurssin suorittaminen on kesken eikä sitä voida arvostella. Syynä voivat olla esimerkiksi selvittämättömät poissaolot tai tekemättömät työt. Kirjain K tarkoittaa, että kurssi on keskeytynyt, eikä sitä voi suorittaa loppuun. Kurssi keskeytyy, jos opiskelija on poissa kurssilta yli 7 oppituntia. Rehtori tai vararehtori voi opiskelijan pyynnöstä myöntää hänelle oikeuden kurssin loppuun suorittamiseen.

Kurssikoe voidaan siirtää oppilaan esittämästä pätevästä syystä uusintakoepäivälle tai suoritettavaksi erikseen sovittuna aikana.

Hylätyn kurssin suorittaminen

Hylättyä kurssia voi yrittää korottaa kerran osallistumalla kurssin jälkeiseen uusintakokeeseen. Uusintakoetilaisuus järjestetään viisi kertaa lukuvuodessa. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa (tentit). Hylätyn kurssin voi aina suorittaa käymällä kurssi uudestaan.

Hyväksytyn kurssin arvosanan korottaminen

Opiskelija voi korottaa hyväksytyn kurssin arvosanaa kerran korotuskokeessa, joita järjestetään kahdesti lukuvuodessa. 1.-2. jakson hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa tammikuun korotuskokeessa ja 3.- 5. jaksojen hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa seuraavan syksyn korotuskokeessa. Parempi arvosana jää voimaan. Arvosanaa voi yrittää korottaa myös käymällä kurssi uudestaan.

Jaksotodistus

Ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat kolmen ensimmäisen jakson jälkeen RO-tunnilla jaksotodistuksen, johon on merkitty kaikki siihen asti suoritetut kurssit ja niistä saadut arvosanat. Jaksotodistuksesta ja Wilmasta opiskelija ja hänen huoltajansa voivat seurata opintojen etenemistä. 4. jaksosta alkaen arvosanat näkyvät vain Wilmassa.

Aineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärän arviointi muodostuu pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista.

Oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskiarvon perusteella. Tällöin jokainen opiskeltu pakollinen ja valtakunnallinen syventävä kurssi on mukana oppiaineen arvosanassa. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista hyväksytysti.

Opiskeltuja pakollisia ja valtakunnallisia

syventäviä kursseja hylättyjä voi olla enintään
1-2 kurssia 0
3-5 kurssia 1
6-8 kurssia 2
9 kurssia 3

Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytysti jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa oppimäärän arvosanaa, on mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen.

Numeroin arvioidaan:

 • kaikki pakolliset aineet
 • valinnaiset vieraat kielet

Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Opiskelija on oikeutettu pyytäessään saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta, sekä oppiaineista joissa hänen oppimääränsä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, joissa opiskelijan oppimäärä käsittää vain kaksi kurssia. Teemaopinnoista annetaan suoritusmerkintä.

Lukion oppimäärän suoritus

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut kurssinsa eikä mitään voi jälkikäteen enää poistaa.

Koulukohtaisista syventävistä kursseista voidaan lukea lukion oppimäärään vain hyväksytysti suoritetut kurssit. Oppimäärään tulee sisältyä 10 valtakunnallista syventävää kurssia.

Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot

Voit halutessasi suorittaa opintoja myös muissa oppilaitoksissa. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi aikuislukioissa tai kesälukioissa suoritetut lukion oppimäärään kuuluvat kurssit. Myös muita soveltuvia opintoja voidaan sisällyttää lukion oppimäärääsi. Rehtori hyväksyy korvaavaksi suoritukseksi kurssin tai suorituksen joka vastaa koulumme opetussuunnitelman tavoitteita ja on laajuudeltaan riittävä. Varmista etukäteen kyseisen aineen opettajalta muualla suoritettavan kurssin vastaavuus. Parhaiten tämä onnistuu esittämällä aineen opettajalle lyhyt kuvaus kurssin sisällöstä. Arvioinnissa pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin.

Kun haluat sisällyttää muualla suorittamasi opinnot omaan lukion oppimäärääsi, käänny opinto-ohjaajan puoleen. Säilytä huolellisesti opinnoista saamasi todistukset, kokeet ja dokumentit kurssien sisällöstä. Noudata tätä ohjetta erityisesti mahdollisen vaihto-oppilasvuoden aikana.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Jos opiskelija on tyytymätön tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallitus voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajaa toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.


YLIOPPILASTUTKINTO

Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran tutkintoon, pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen. Ylioppilastodistuksen saa, kun pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu edellyttäen, että saat myös lukion päättötodistuksen.

Pakolliset kokeet

Jokaisen on kirjoitettava neljä pakollista koetta.

 • Äidinkielen koe on kaikille pakollinen.

Lisäksi on kirjoitettava kolme seuraavista:

 • Toinen kotimainen kieli *
 • Vieras kieli *
 • Matematiikka*
 • Reaali

* aineessa on valittavana vaativuudeltaan kahden tason kokeet, pitkä oppimäärä tai lyhyt oppimäärä, ruotsissa keskipitkä oppimäärä

Yhdessä pakollisista aineista sinun on suoritettava vaativamman tason koe. Yhdellä kerralla saat kirjoittaa samasta aineesta vain yhden tason kokeen.

Reaalikokeille on kaksi koepäivää

Ensimmäisen koepäivän kokeet:
psykologia
filosofia
historia
fysiikka
biologia

Toisen koepäivän kokeet:
evankelis-luterilainen uskonto
ortodoksinen uskonto
elämänkatsomustieto
yhteiskuntaoppi
kemia
maantiede
terveystieto

Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta.

Ylimääräiset kokeet

Voit kirjoittaa niin monta ylimääräistä koetta kuin haluat. Hylätystä ylimääräisestä kokeesta ei tule merkintää todistukseen.

Ylioppilastutkinto uudistuu

Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa suorittamisen aloittavilla kokelailla yo-tutkinnon rakenne on seuraava:

 • Tutkintoon osallistuvan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja reaaliaineen koe.
 • Kokelas voi itse valita, minkä viidennen kokeen suorittaa.

Lisäksi ylioppilastutkinon kokeisiin ilmoittautumiseen liittyviä menettelyitä joustavoitetaan. Kokelaat eivät enää sitovasti valitse kokeita pakollisiksi tai ylimääräisiksi ilmoittautumisen yhteydessä.

Tutkintoon osallistumisoikeus

Ylioppilastutkinnon voi aloittaa, kun olet opiskellut koeaineen pakolliset kurssit. Vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia kursseja, riittää kolme kurssia.

Pakollisten kurssien tulee olla suoritettuina kevään kirjoittajalla kolmannen jakson loppuun mennessä. Syksyllä kirjoittavilla pakollisten kurssien pitäisi olla tehtynä edellisenä keväänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokeen uusiminen

Pakollisen hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa koetta välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Ylimääräisen hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa ilman aikarajoitusta. Hyväksyttyä koetta voi uusia rajoituksetta.

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskokeessa opiskelija käyttää omaa tietokonetta, joka käynnistetään USB-tikulla Abitti-käyttöjärjestelmään. Opintojen aikana kurssikokeita tehdään tällä samalla käyttöjärjestelmällä, jolloin sen käyttö tulee tututuksi. Käyttöjärjestelmää kehitetään koko ajan ylioppilastutkintolautakunnan toimesta ja siihen tulee uusia ominaisuuksia. Voit itse ladata tämän käyttöjärjestelmän ja lukea muutenkin lisää sähköisistä ylioppilaskokeista osoitteista www.digabi.fi, www.abitti.fi ja www.ylioppilastutkinto.fi. Huolehdi, että sinulla on opintojen alkaessa YTL:n ohjeiden mukainen kone käytössä.

Ylioppilaskirjoitusten merkitys yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa

Opiskelijavalinnat uudistuivat keväällä 2020 niin, että suurin osa opiskelijoista valitaan opiskelemaan ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin ylioppilaskirjoitusten perusteella. Opintopolussa on kuvattu pisteytykset aloittain.


OPISKELUHUOLTO JA OPPIMISEN TUKI

Säännöllisesti kokoontuvaan opiskeluhuoltoryhmään kuuluu vararehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, fysioterapeutti, erityisopettaja sekä lukion opinto-ohjaajat. Opiskeluhuoltoryhmän jäsenille voit puhua luottamuksellisesti kaikista koulunkäyntiin ja vapaa-aikaasi liittyvistä asioista.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja Jaana Elo-Raudan vastaanotto on koululla ma–to klo 8-15.30 ja pe klo 8-13.30. Terveydenhoitajan vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta, mutta jos haluaa säästyä jonottamiselta, voi varata ajan Wilman kautta tai puhelimitse p. 050 3105563.

Terveystarkastukset tehdään lukiossa 1. ja 2. vuoden opiskelijoille.

Kuraattori

Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtäviin kuuluu opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tukeminen. Kuraattorin työ on kuuntelemista, keskustelua, ohjaamista ja neuvontaa. Kuraattoria voi tulla tapaamaan esimerkiksi arjenhallintaan, väsymykseen, ihmissuhteisiin, opiskelumotivaatioon tai elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Tapaamiset kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä opiskelija itse, huoltaja, tai huoltajan ja opiskelijan suostumuksella opettaja. Yhteydenotot Wilman kautta, sähköpostitse anne.katas@phyk.fi tai puhelimitse 050 3000 759.

Psykologi

Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, mielenterveyteen, opiskeluun, urheiluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Psykologin vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi väsymys, stressi, univaikeudet, ahdistuneisuus, jännittäminen, masentuneisuus, oppimisen ja opiskelun vaikeudet tai äkilliset elämänmuutos- ja kriisitilanteet. Myös ihmissuhteisiin, urheiluun ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyvistä asioista voi tulla keskustelemaan koulun psykologin kanssa.

Opiskelija itse, huoltaja tai koulun työntekijä voivat ottaa yhteyden psykologiin keskusteluajan varaamiseksi tai huolen ja tarpeellisten tukitoimien yhdessä arvioimiseksi. Yhteydenotot ja ajanvaraukset puhelimitse p. 050 5920 256, Wilman kautta tai sähköpostilla hanna.seikkula@phyk.fi.

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti Krista Puhakka auttaa urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä ja konsultoi vammojen hoidossa ja kuntoutuksessa. Fysioterapeutin tavoittaa Wilman kautta tai puhelimitse p.050 321 9555.

Erityisopetus

Erityisopettaja Johanna Lahtiola toimii oppilaiden tukena opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. Lukion erityisopetus on kaikille oppilaille avoin ja saatavilla oleva palvelu silloin, kun opinnot eivät suju halutulla tavalla. Yhteistyö erityisopettajan kanssa ei edellytä diagnosoitua oppimisvaikeutta. Annettava tuki perustuu oppilaan tarpeisiin, jotka selvitetään kartoittamalla opiskeluvalmiuksia muun muassa luki-testein, haastatteluin ja opettajien havaintojen perusteella.

Kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään lukivaikeuskartoitus syksyllä. Kartoituksen perusteella erityisopettajan haastatteluun kutsutaan oppilaat, jotka ovat saaneet jollakin lukitestin osa-alueella heikon tuloksen tai muuten ilmaisseet tuen tarpeen itsearvio-osiossa. Tarvittaessa tehdään tar-kempi lukitesti.

Erityisopettaja pyrkii vastaamaan oppilaiden tarpeisiin järjestämällä säännöllistä pedagogista tukea muun muassa yksilö- ja pienryhmäopetuksena. Käsiteltävät aiheet voivat olla esimerkiksi oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen liittyviä kysymyksiä, opiskelutekniikoihin tai ajanhallintaan liittyviä harjoituksia. Lisäksi erityisopettaja auttaa tilanteen mukaan rästitöissä. Lisäksi erityisopettaja seuraa oppilaiden opintoja ja jaksamista keskusteluissa esille tulleiden tuen tarpeiden mukaisesti. Myös vanhemmat voivat halutessaan tiedustella erityisopettajalta apua lastensa opiskeluun liittyviin kysymyksiin.

Lukiossa järjestetään Opiskelutaitojen kurssi (OPO04) opiskelijoille, jotka haluavat parantaa opiskelutaitojaan. Kurssi on erityisen tarpeellinen oppilaille, joilla on oppimisvaikeus tai lukivaikeus. Kurssille voidaan myös ohjata kartoitusten perusteella. Lisätietoja kurssista saat lukion opetussuunnitelmasta.

Lukiossa annetaan tukea opiskelijalle, jonka opiskelun edellytykset ovat heikentyneet sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea psyykkisistä tai sosiaalisista tai elämäntilanteeseen liittyvistä syistä tai joilla on oppimisvaikeuksia.

Tutortoiminta

Lukion tutorit ovat toisen vuosikurssin opiskelijoita, jotka ohjaavat, tukevat ja neuvovat ensimmäisen vuosiasteen opiskelijoita erityisesti opiskelun alussa. Tutoropiskelijat saavat toiminnastaan yhden soveltavan kurssin.

Tukiopetus

Tilapäisesti opinnoissaan sairauden, urheilupoissaolojen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi jälkeen jääneellä opiskelijalla on mahdollisuus tukiopetukseen. Opiskelijan tulee itse ottaa yhteyttä aineen opettajaan ja pyytää tukiopetusta. Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja myös ohjaavat tukiopetukseen. Tukea on saatavilla erityisesti kielissä ja matematiikassa. Ruotsissa ja englannissa tarjotaan ensimmäisissä jaksoissa kertauskurssit ENA09, RUB108, RUA09, joissa kerrataan perusopetuksen oppimäärää. Tämän lisäksi tarjotaan matematiikan tukiopetusta kiinteänä aikana viikoittain.

Sporttituki

Sporttituessa eri lajien erikseen nimetyillä vastuuhenkilöillä on vastuullaan oman lajinsa huiput. Nämä vastuuhenkilöt suunnittelevat yhdessä urheilijoiden kanssa opiskelun ja urheilun yhteensovittamisen niissä tilanteissa, joissa urheilijat joutuvat olemaan paljon poissa koululta. Ohjeistus on konkreettista aikataulujen tekemistä ja toisaalta myös tukevaa kontrollointia siitä, että opinnot poissaolojen aikana aidosti edistyvät.


OPINTO-OHJAUS

Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja opiskelutaitojen kehittämisessä sekä ohjata uran ja opiskelupaikan valinnassa lukion jälkeen. Pyrkimyksenä on myös lisätä lukiolaisen työelämätietoutta. Ohjauksesta lukiossa vastaavat opinto-ohjaajat Elina Rintala ja Kari Jokinen, ryhmänohjaajat ja eri aineiden opettajat.

Ryhmänohjaaja on lähin tukihenkilösi lukiossa. Ryhmänohjaaja pitää viikoittaisia RO-vartteja ja jokaisen jakson jälkeen RO-tunnin. Ryhmänohjaaja jakaa ajankohtaista tietoa ja seuraa opintojesi edistymistä. Ryhmänohjaajan puoleen voit kääntyä kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa.

Ryhmä Ryhmänohjaaja Kotiluokka
20A Erik Clement 305
20B Tero Kyhyräinen 106
20C Heli Koskimies 304
20D Tuomo Sutinen 202

Opinto-ohjaajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa lukio-opintojen suunnittelussa ja auttaa kaikissa opiskeluun liittyvissä ongelmissa. Opinto-ohjaaja myös seuraa opintojesi edistymistä. Opinto-ohjaajan tapaat ensimmäisen vuoden aikana opotuntien ja henkilökohtaisen ohjauskeskustelun merkeissä. Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä esimerkiksi, kun opiskelu ei suju tai kurssivalintasi kaipaavat muokkausta tai haluat pohtia jatko-opintosuunnitelmiasi. Asioita hoitamaan voit tulla aina kun ovi on auki. Voit myös varata henkilökohtaisen keskusteluajan Wilmassa.

Ensimmäisen lukiovuoden opotuntien tavoitteena on perehdyttää sinut lukion työtapoihin ja lukio-opiskeluun. Lukion loppuvaiheessa, kolmantena opiskeluvuonna, opinto-ohjaaja seuraa opintojen loppuun suorittamista ja käy ohjauskeskustelun kaikkien opiskelijoiden kanssa. Toisena ja kolmantena lukiovuonna järjestetään paljon kaikille yhteisiä info- ja ohjaustilaisuuksia. Tule aina paikalle, jos tilaisuus koskee sinua.


URHEILULUKIO JA VALMENNUS

Valmennukseen on varattu lukujärjestyksestä tiistai-, torstai- ja perjantaiaamut. Tällöin ei valmennukseen osallistuvilla ole muuta opetusta. Ota selvää oman valmennusryhmäsi ajoista, paikoista ja pelisäännöistä. Niistä vastaa kunkin ryhmän valmentaja. Kaikille valmennukseen osallistuville järjestetään lukuvuoden alussa yhteinen infotilaisuus, jonka jälkeen aamuvalmennus käynnistyy. Osallistumalla valmennukseen voit saada yhden valmennuskurssin jaksoa kohti.

Valmennusryhmät kootaan lukuvuoden alkaessa. Ryhmiin voi päästä mukaan kesken lukuvuodenkin, jos ryhmissä on tilaa. Vastaavasti sieltä voi pudota pois, jos asetetut vaatimukset eivät täyty. Koululla on oma valmennuskiintiö kullekin lajille sen mukaan mitä toimintaedellytykset ja valmentajien määrä mahdollistavat. Myös yleislinjan oppilas voi päästä valmennukseen mukaan, jos lajin valmentaja katsoo oppilaan täyttävän laatuvaatimukset ja ryhmässä on tilaa.

Urheilulukiolaisille kuuluu pakollisena myös valmennusopin kurssi (LI14) ensimmäisenä lukiovuonna.

Valmennuskursseja voi lukion aikana suorittaa 18. Urheilulukiolainen voi osallistua myös valinnaisen liikunnan kursseille, jos se on käytännön järjestelyin mahdollista. Valinnaisen liikunnan kursseista kerrotaan erikseen kurssikuvausten kohdalla.


Kanslia

Kanslia sijaitsee koulun toisessa kerroksessa. Kansliassa hoituvat esimerkiksi opintotukeen, matkalippuihin ja virallisiin opiskelijatodistuksiin liittyvät asiat. Tärkeää on myös ilmoittaa kansliaan kaikki osoite- ja henkilötietoihin liittyvät asiat sekä kouluvaihtoihin ja vaihto-oppilaspaikkoihin liittyvät asiat. Koulusihteeri Katy Elo on tavoitettavissa kansliassa koulupäivisin klo 8 – 15.15 ja puhelimitse (040 868 4960).

Opintotuki ja koulumatkatuki

Opintotuki käsittää kaksi erilaista tukimuotoa: opintorahan ja opintolainan. Opintotuki voidaan myöntää sitä seuraavan kuukauden alusta, jona hakija täyttää 17 vuotta. Alle 17-vuotiaan on mahdollista hakea kuitenkin jo opintorahan oppimateriaalilisää. Opintorahan perusosaan vaikuttaa vanhempien varallisuus, jos asuu vanhempiensa luona. Opintotuen nostamisen edellytyksenä on vähintään 10 kurssin suorittaminen lukukaudessa tai vähintään kahteen ylioppilastutkinnon kokeeseen osallistuminen. Lisätietoja saat Kelan sivuilta www.kela.fi. Asioi tarvittaessa kansliassa. Koulumatkatukiasioissa ole yhteydessä kansliaan.

Opiskelijakortti

Suomen lukiolaisten liitto ry:n opiskelijakortista ja sen tuomista eduista saa tietoa osoitteesta www.lukio.fi.


OPPILASRAVINTOLA PAUSSI

Oppilasravintola Paussi on avoinna arkisin 7.30 – 14.30. Kahviosta voit ostaa aamu- ja välipalaa. Koululounas tarjotaan 10.30-12.30. Lounasaikana kahvio on kiinni. Opiskelijoiden on mahdollista ostaa lämmin ruoka myös iltapäivisin ma-pe klo 13.50-16.00.


KIRJASTO

Koulumme kirjasto on opiskelijoiden käytettävissä aina kun siellä ei ole tunteja. Kirjastoa voit hyödyntää hyppytuntien opiskelupaikkana tai siellä voit lukea päivän lehdet. Muistathan antaa muille kirjaston käyttäjille työrauhan.


TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA PHYKISSÄ

Opiskelija käyttää omaa tietokonetta tai tablettia oppitunneilla opettajan ohjeiden mukaisesti.

Käytäväkoneet ja kirjasto 208 ovat lukiolaisten käytettävissä, kun siellä ei ole oppitunteja. Atk-tuki Juha Vanha-Perttula (050 430 7759), Tomi Auersalmi (040 577 0696) ja Sami Auersalmi (040 725 2097) auttavat tunnuksiin ja koneiden käyttöön liittyvissä ongelmissa.

Opinto-ohjaajat ja kanslia

Elina Rintala

Elina
Rintala

lukion opinto-ohjaaja (virkavapaalla)
Kari Jokinen

Kari
Jokinen

lukion opinto-ohjaaja 050 300 2692
Katy Elo

Katy
Elo

koulusihteeri 040 868 4960
Sami Auersalmi

Sami
Auersalmi

lukujärjestykset ja ryhmittely, Wilma-asiat 040 725 2097

Takaisin ylös