Lukion opinto-opas ykkösille

Lukion opinto-opas

HYVÄ UUSI LUKIOLAINEN, TERVETULOA POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUUN!

Opinto-oppaaseen on koottu tietoa lukio-opiskelusta ja oman lukiomme toimintatavoista. Lukion tarkoitus on antaa sinulle yleissivistävä koulutus ja valmiudet korkea-asteen opintoihin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Pohjois-Haagan yhteiskoulussa tavoitteenamme on, että meillä opiskelija pystyy luontevasti yhdistämään opiskelun ja tavoitteellisen urheilun sekä oppii hoitamaan asioitaan aktiivisesti ja itsenäisesti. Sinulta opiskelussa onnistuminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Koko koulumme henkilökunta on valmis tukemaan ja auttamaan sinua tarvittaessa.


OPISKELU LUKIOSSA

Lukion oppimäärä

Lukion oppimäärä sisältää opintoja vähintään 150 opintopistettä. Opinnot suoritetaan opintojaksoina.

Pakolliset opinnot
Pakollisia opintoja on matematiikan tasosta riippuen 94 opintopistettä (lyhyen matematiikan valinneilla) tai 102 opintopistettä (pitkän matematiikan valinneilla). A-ruotsia opiskelevilla on kaksi pakollista opintopistettä enemmän.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot syventävät ja täydentävät eri aineiden pakollisia opintoja. Jokaisen on suoritettava lukioaikana vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Valtakunnallisten valinnaisten opintojen sisältö huomioidaan ylioppilaskirjoitusten laadinnassa.

Muut opinnot
Opiskelijat voivat valita myös koulukohtaisia valinnaisia opintoja kirjoitusaineissa tai muun kiinnostuksen mukaan. Temaattiset opinnot ovat oppiainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia. Urheilulukion valmennus luetaan koulukohtaisiin valinnaisiin opintoihin.

Lukion tuntijaon poikkeukset urheilulukiossa
Urheilulukioon hyväksytty opiskelija, joka on suorittanut urheilulukion erityistehtävään liittyviä opintoja (=valmennus) vähintään 24 opintopistettä, voi vähentää oppiaineiden pakollisista opinnoista enintään 16 opintopistettä. Jokaisen oppiaineen pakollisista opinnoista tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet.

Poisjättöä kannattaa suunnitella vasta, kun on selkeä opinto- ja ylioppilaskirjoitussuunnitelma. Poisjätettävistä opinnoista kannattaa keskustella opinto-ohjaajan kanssa.

Lukiodiplomit

Koulussamme on mahdollista suorittaa liikunnan lukiodiplomi LILD04, kuvataiteen lukiodiplomi KULD02, kotitalouden lukiodiplomi KOLD01 ja musiikin lukiodiplomi MULD06. Liikunnan lukiodiplomista tiedotetaan syksyn aluksi kaikille yhteisessä liikuntainfossa. Muiden aineiden diplomien suorittamista kannattaa tiedustella suoraan aineenopettajalta. Äidinkielessä on mahdollista suorittaa puhetaidon päättökoe ja kielissä suullisen kielitaidon koe.

Jaksot ja koeviikko

Pohjois-Haagan yhteiskoulussa noudatetaan 5-jaksojärjestelmää. Lukuvuosi on jaettu noin 7 viikkoa kestäviin jaksoihin, joissa kussakin opiskellaan 4-7 oppiainetta. Jokaisen jakson lopussa on koeviikko. Koeviikolla ei järjestetä muuta opetusta.

Jos sairastut tai olet muuten estynyt saapumasta kokeeseen, ilmoita asiasta opettajalle ennen koetta. Koe suoritetaan yleensä seuraavana uusintakoepäivänä.

Opintojakson suorittaminen itsenäisesti

Voit suorittaa lukion opintojaksoja myös itsenäisesti opiskellen. Itsenäinen suoritus tehdään sen jakson aikana, jolloin opintojakso tarjotaan myös normaalisti. Itsenäisestä suorituksesta tehdään kirjallinen sopimus opintojakson opettajan kanssa. Opettaja antaa ohjeet tehtävistä ja mahdollisen kokeen suorittamisesta.

Varaudu tekemään työtä, sillä suoritusten on tarkoitus korvata opintojaksoon muutoin kuuluvat oppitunnit ja kotitehtävät. Itsenäinen työskentely vaatii sitoutumista ja opiskeluaikataulun suunnittelua. Opiskelijan tulee palauttaa saamansa tehtävät ja osallistua kokeeseen sen periodin aikana, jolloin suorituksesta on sovittu. Sopimus opintojakson itsenäisestä suorittamisesta raukeaa automaattisesti, jos sopimusta ei noudateta.

Opintojakson itsenäisen suorittajan on suositeltavaa osallistua opintojakson ensimmäiselle oppitunnille. Itsenäisesti suoritetusta opintojaksosta on saatava hyväksytty arvosana. Itsenäistä suorittamista kannattaa kokeilla esimerkiksi tilanteissa, joissa lukujärjestyksen laatiminen aiheuttaa ongelmia tai haluat nopeuttaa jonkin oppiaineen opiskelua. Aiemmin hylättyä opintojaksoa (arvosana 4) ei voi suorittaa itsenäisesti.

Verkko-opinnot ja opintotarjottimen ulkopuolella suoritettavat opintojaksot

Koulun omat verkko-opinnot ja opintotarjottimen ulkopuolella tarjottavat opintojaksot ovat näkyvissä ja valittavissa Wilmassa omalla opintotarjottimellaan. Opintojakso pitää suorittaa hyväksytysti. Opintotarjottimen ulkopuolella tarjottavia opintoja ovat mm. lukiodiplomiopinnot ja opintojaksot erä- ja retkeilytaidosta ja talviliikunnasta. Opettaja ilmoittaa näiden opintojaksojen toimintatavat ja aikataulun.

Oman koulun opintojaksojen lisäksi opiskelija voivat opiskella opintoja yksityiskoulujen yhteisessä verkkolukiossa https://verkkolukio.fi.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lukiolaisille suunnatut opinnot
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat lukiolaisille avoimia opintoja ja ns. kurkistusopintoja, joita lukiolainen voi ottaa mukaan omaan opinto-ohjelmaansa. Ajankohtaisesti tarjolla olevista vaihtoehdoista tiedotetaan opiskelijoita.


POISSAOLOT

Lukiolaisen tulee selvittää kaikki poissaolonsa oppitunneilta. Poissaolot selvitetään Wilmassa. Alle 18-vuotiaan poissaolot selvittää aina huoltaja. Täysi-ikäisen opiskelijan poissalot voi selvittää huoltaja opiskelijan suostumuksella tai ne tulee muuten asianmukaisesti selvittää. Täysi-ikäinen opiskelija ei voi itse selvittää poissaolojaan. Myös poissaolon syy tulee ilmoittaa. Opiskelija on itse vastuussa poissaolojensa selvittämisestä.

Jos opiskelija on poissa opintojaksosta yli seitsemän (7) oppituntia, opintojakso keskeytyy. Rehtori tai apulaisrehtori (urheilusyyt) voi opiskelijan pyynnöstä myöntää hänelle oikeuden opintojakson loppuun suorittamiseen.

Lukiolaisen tulee olla yhteydessä apulaisrehtori Lea Hakalaan etukäteen, jos on tiedossa, että 7 poissaolotuntia tulee ylittymään urheilusyistä. Näin mahdollistetaan urheilun ja opintojen yhteensovittaminen mahdollisimman hyvin.

Lukio-opinnoista voi anoa lomaa koulutyöstä esimerkiksi perheen lomamatkan, urheilukilpailujen tai leirin takia. Yli kolmen päivän lomat anotaan rehtorilta, 1-3 päivän loman voi myöntää ryhmänohjaaja. Loma-anomuslomake löytyy Wilman välilehdeltä Hakemukset ja päätökset ja sieltä näkyy myös myönnetty vapaa. Myös anotun loman aiheuttamat poissaolot lasketaan poissaoloiksi ja ne voivat vaikeuttaa opintojen suorittamista.

Jos opiskelija on poissa oppitunneilta, hänen tulee varautua tekemään poissaoloja korvaavat tehtävät. Jos tietää etukäteen joutuvansa olemaan pois koulusta, opiskelijan tulee kertoa poissaolosta opintojakson opettajille.


URHEILIJAN POISSAOLOT

Aikaiset lähdöt oppitunneilta harjoituksiin ja kilpailuihin

 • Täytä lupalappu etukäteen ja pyydä kuittaus apulaisrehtorilta.
 • Lupalappuja löytyy apulaisrehtorin huoneen ulkopuolelta lokerosta.
 • Täytä selkeästi: nimi, ryhmä, pvämäärä, tunnilta lähdön aika, jakso, aineen lyhenne, opettajan nimi/lyhenne sekä onko kyse harjoituksista vai kilpailuista.
 • Lappu annetaan itse ko. oppitunnin opettajalle tunnin alussa.
 • Opiskelijan vastuu on ottaa selvää tunnin läksyistä ja opiskella itsenäisesti tunnin aikana käydyt asiat.

Leiri- ja kilpailumatkat

 • Alle kolmen päivän tapahtumat voi anoa ryhmäohjaajalta tai apulaisrehtorilta: loma-anomuslomake Wilmassa tai toimita tiedot kirjallisesti (aika, paikka, ohjelma, valmentajat).
 • Yli kolmen päivän tapahtumat anotaan rehtorilta (apulaisrehtorilta): loma-anomuslomake Wilmassa tai toimita tiedot kirjallisesti (aika, paikka, ohjelma, valmentajat).
 • Opettajien kanssa sovitaan etukäteen ko. ajankohdan aikana suoritettavat tehtävät ja itsenäisesti opiskeltavat asiat ja mahdolliset kokeen siirrot.

OPINTOJEN SUUNNITTELU

Ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat kahden ensimmäisen jakson lukujärjestykset valmiina ja osa myöhemminkin suoritettavista opinnoista on sijoitettu valmiiksi lukujärjestykseen. Loput valinnat opiskelija tekee itse Wilmassa toisen jakson aikana. Opiskelija tekee oman opintosuunnitelmansa ensimmäisen vuoden aikana. Opintosuunnitelmaa tarkistetaan opintojen aikana. Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden valinnat tehdään seuraavaa lukuvuotta varten keväällä, toukokuun aikana. Valintojen tekoon saat apua opinto-ohjaajalta ja tutoreilta.

Jos opiskelee lukio-opinnot kolmessa vuodessa, täytyy valita vuosiasteittain tarjolla olevat pakolliset opinnot. Näiden lisäksi voi valita haluamiaan valinnaisia opintoja. Kolmen vuoden vauhtiin tähtäävän pitäisi suorittaa kahtena ensimmäisenä lukiovuonna noin 60 opintopistettä. Väljempää kolmen ja puolen vuoden tai neljän vuoden aikataulua harkitsevan pitää tehdä suunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Valintoja ja lukion suoritusaikataulua voi muuttaa myös kesken lukuvuoden. Käänny aina näissä asioissa lukion opinto-ohjaajan puoleen. Jos lopetat opintojakson kesken jakson, ilmoita tästä aina opintojakson opettajalle. Jos et aio suorittaa opintojaksoa, johon olet ilmoittautunut, poista valinta Wilmasta. Vaihtaessasi aineen tasoa esimerkiksi pitkästä matematiikasta lyhyeen, keskustele aineen opettajan kanssa ja ilmoita vaihdosta aina opinto-ohjaajalle, joka tarkistaa ja merkitsee opintojaksojen korvaavuudet.

On tärkeää, että suunnittelet opinto-ohjelmasi joka vuosi huolellisesti! Lukion alkuvaiheen pakollisissa opinnoissa saat kokonaiskuvan lukio-opinnoista. Valitse valtakunnallisia valinnaisia opintoja sen mukaan mitä aiot kirjoittaa ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi. Muita valinnaisia opintoja voi valita omien kiinnostusten mukaan.

Opiskele säännöllisesti. Lukemalla opintojakson sisällöt läpi vasta koeviikolla ennen koetta ei yleensä saa hyviä tuloksia. Kotitöitä on enemmän kuin peruskoulussa, ja niihin kannattaa paneutua. Pyri hyödyntämään omia vahvuuksiasi ja löytämään oma opiskelutyylisi. Lukiolaisen ajankäyttö vaatii suunnittelua. Joskus on tehtävä valintoja, varsinkin jos urheilu vie ison osan vapaa-ajastasi. Hyppytunnit kannattaa käyttää opiskeluun, jos suinkin pystyy. Huolehdi myös riittävistä yöunista ja levosta.

Lukiolaisena olet itse vastuussa opintojesi sujumisesta. Pyri suorittamaan aloittamasi opintojaksot loppuun. Palauta opintoihin liittyvät tehtävät ajallaan ja osallistu koeviikolla kaikkien opiskelemiesi opintojaksojen kokeisiin. Jos suoritat opintoja itsenäisesti, pidä kiinni tekemistäsi sopimuksista. Jos opinto-ohjelmasi alkaa tuntua liian raskaalta ja opintojaksot alkavat jäädä kesken, tule juttelemaan opinto-ohjaajan kanssa. Tukea ja suunnitteluapua on aina tarjolla.

Ensimmäisenä vuonna huomioitavaa

 • Aloita systemaattinen opiskelu heti
 • Noudata kahden ensimmäisen jakson aikana valmista lukujärjestystä
 • Suunnittele opintovalintasi harkiten
 • Tee tarkistukset opinto-ohjaajan kanssa, älä arkaile ottaa yhteyttä
 • Seuraa, että 60 opintopistettä tulee täyteen kevään loppuun mennessä, jos olet kolmen vuoden aikataulussa. Väljempi aikataulu pitää suunnitella opon kanssa yhdessä.

Toisen ja kolmannen vuoden muistilista

 • Suunnittelua ohjaavat lähestyvät yo-kirjoitukset
 • Tarkista, ettei sinulla ole keskeytyneitä tai hylättyjä opintojaksoja roikkumassa, hoida asiat kuntoon!
 • Jos aiot aloittaa yo-tutkinnon kolmannen vuoden syksyllä, huomioi, että pakolliset opinnot kirjoitettavassa aineessa on saatava jo toisen vuoden keväällä suoritettua.
 • Huolehdi, että musiikki/ kuvataide ja terveystieto tulee suoritettu toisena opiskeluvuonna.
 • Tutustu jatko-opintomahdollisuuksiin ja osallistu koulutusalojen esittelytilaisuuksiin.
 • Toisen opiskeluvuoden jälkeen pitäisi olla n. 120 opintopistettä suoritettuna, jos olet laatinut kolmen vuoden ohjelman.

ARVIOINTI

Arvioinnin tavoitteet

Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle ja hänen huoltajalleen opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Arvioinnin keskeiset tehtävät ovat oppimisen tukeminen ja ohjaaminen sekä oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkyväksi tekeminen.

Opintojakson arviointi

Opiskelijan oppimista arvioidaan opintojakson aikana. Opintojakson arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan opettaja tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Jokainen opintojakso arvostellaan erikseen. Oppiaineen opetussuunnitelmassa määritellään kunkin opintojakson arvosteluperusteet ja tavat. Ne selvitetään opiskelijalle opintojen alkaessa. Arvostelu annetaan numeroin tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla.

Arvioinnin yhteiset käytänteet

 1. Opintojakson alussa opettaja tiedottaa tavoitteista ja arvioinnista
 2. Opintojakson aikana opettaja antaa palautetta (kannustaa, korjaa virheitä). Opiskelijat tekevät itsearviointia opettajan tuella. Opiskelijoilla on erilaisia mahdollisuuksia osoittaa oppimista ja osaamista.
 3. Opintojakson lopussa on mahdollisesti koe tai muu näyte osaamisesta.
 4. Arvosanan perusteina ovat opiskelijan tiedot, taidot ja työskentely suhteessa opintojakson tavoitteisiin.
 5. Pakolliset opinnot ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot arvioidaan arvosanalla 4-10.
 6. Osa koulukohtaisista valinnaisista opinnoista arvioidaan numeroarvosanalla 4-10, osa suoritusmerkinnällä. Kunkin opintojakson kohdalla kerrotaan arviointitapa.
 7. Temaattiset opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Oppimisen tuen tarpeet, kuten sairaudesta tai vammasta johtuvat haasteet, lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa arvioinnissa huomioon siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa.

Pakollisista opinnoista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista annetaan numeroarvosanat lukuun ottamatta opinto-ohjauksen opintojaksoja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Muista valinnaisista opinnoista voidaan antaa arvosanaksi numeroarvosana tai suoritusmerkintä. Kesken oleva opintojakso merkitään O-kirjaimella.

Koulussamme käytettävät kirjainmerkinnät:

 1. O = Oppilas on osallistunut opetukseen, mutta opintojakson suorituksia on tekemättä, poissaolot selvittämättä tms.
 2. K = Opintojakso on keskeytynyt; asiaan ei voi enää palata, eikä suorituksia voi enää täydentää.
 3. S = Opintojakso on hyväksytysti suoritettu.
 4. J = Opintojakso jatkuu tulevassa jaksossa.
 5. H = Opintojakso on hylätty (koskee koulukohtaisia valinnaisia ja temaattisia opintoja).
 6. X = Urheiluvalmennuksessa oleva opiskelija käyttää tämän opintojakson kohdalla oikeuttaan vähentää pakollisia opintojaksoja.

Opintojakson koe voidaan siirtää oppilaan esittämästä pätevästä syystä uusintakoepäivälle tai suoritettavaksi erikseen sovittuna aikana.

Hylätyn opintojakson suorittaminen

Hylättyä opintojaksoa voi yrittää korottaa kerran osallistumalla kurssin jälkeiseen uusintakokeeseen. Uusintakoetilaisuus järjestetään viisi kertaa lukuvuodessa. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa kohdassa tentit. Hylätyn opintojakson voi myös aina suorittaa käymällä se uudestaan.

Hyväksytyn opintojakson arvosanan korottaminen

Opiskelija voi korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa kerran korotuskokeessa, joita järjestetään kahdesti lukuvuodessa. 1.-2. jakson hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa tammikuun korotuskokeessa ja 3.-5. jaksojen hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa seuraavan syksyn korotuskokeessa. Parempi arvosana jää voimaan. Arvosanaa voi yrittää korottaa myös käymällä opintojakso uudestaan.

Opintojen etenemisen seuraaminen

Suoritetut opinnot näkyvät Wilmassa opinnot-välilehdellä. Wilmasta opiskelija ja hänen huoltajansa voivat seurata opintojen etenemistä.

Aineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Tällöin jokainen opiskeltu pakollinen ja valtakunnallinen valinnainen opintojakso on mukana oppiaineen arvosanassa. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista hyväksytysti.

Opiskeltuja pakollisia ja valtakunnallisia

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valinnaisia opintoja joista voi olla hylättyjä opintoja enintään
2-5 opintopistettä 0 opintopistettä
6-11 opintopistettä 2 opintopistettä
12-17 opintopistettä 4 opintopistettä
18 opintopistettä tai enemmän 6 opintopistettä

Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytysti jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa oppimäärän arvosanaa, on mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen.

Numeroin arvioidaan:

 • kaikki pakolliset aineet
 • valinnaiset vieraat kielet

Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Opiskelija on oikeutettu pyytäessään saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta, sekä oppiaineista, joissa hänen oppimääränsä käsittää vain kaksi opintopistettä, sekä valinnaisista vieraista kielistä, joissa opiskelijan oppimäärä käsittää korkeintaan neljä opintopistettä. Temaattisista opinnoista annetaan suoritusmerkintä.

Lukion oppimäärän suoritus

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja 150 opintopistettä täyttyy. Lukion oppimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut opintojaksonsa eikä mitään voi jälkikäteen enää poistaa.

Koulukohtaisista valinnaisista opinnoista voidaan lukea lukion oppimäärään vain hyväksytysti suoritetut opinnot. Oppimäärään tulee sisältyä 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja.

Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot

Opiskelija voi suorittaa opintoja myös muissa oppilaitoksissa. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi aikuislukioissa tai kesälukioissa suoritetut lukion oppimäärään kuuluvat opinnot. Myös muita soveltuvia opintoja voidaan sisällyttää lukion oppimäärääsi. Rehtori hyväksyy korvaavaksi suoritukseksi opintojakson tai suorituksen joka vastaa koulumme opetussuunnitelman tavoitteita ja on laajuudeltaan riittävä. Arvioinnissa pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin.

Opiskelijan tulee esittää opinto-ohjaajalle todistus suorituksista, joka tallettaa ne osaksi oppimäärää.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Jos opiskelija on tyytymätön tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallitus voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajaa toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.


YLIOPPILASTUTKINTO

Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran tutkinnon kokeeseen. Ylioppilastodistuksen saa, kun yo-tutkinto on hyväksytysti suoritettu edellyttäen, että saat myös lukion päättötodistuksen.

Jokaisen on kirjoitettava viisi koetta:

 • äidinkielen koe sekä kokelaan valinnan mukaan
 • vähintään kolme koetta ryhmästä:
  • matematiikka *
  • toinen kotimainen kieli *
  • vieras kieli *
  • reaaliaineen koe
 • Kokelas voi itse valita, minkä viidennen kokeen suorittaa.

* Aineessa on valittavana vaativuudeltaan kahden tason kokeet, pitkä oppimäärä tai lyhyt oppimäärä, ruotsissa keskipitkä oppimäärä. Yhdessä aineista sinun on suoritettava vaativamman tason koe. Yhdellä kerralla saat kirjoittaa samasta aineesta vain yhden tason kokeen.

Reaalikokeille on kaksi koepäivää

Ensimmäisen koepäivän kokeet:
psykologia
filosofia
historia
fysiikka
biologia

Toisen koepäivän kokeet:
evankelis-luterilainen uskonto
ortodoksinen uskonto
elämänkatsomustieto
yhteiskuntaoppi
kemia
maantiede
terveystieto

Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten yhdellä tutkintokerralla voi suorit-taa enintään kaksi reaaliaineen koetta.

Opiskelija saa lisätä tutkintoonsa uusia aineita ja oppimääriä kolmen tutkintokerran ajan. Kaikki kokeet ovat osa ylioppilastutkintoa ja ne listataan samanarvoisesti ylioppilastodistukseen.

Tutkintoon osallistumisoikeus

Ylioppilastutkinnon voi aloittaa, kun on opiskellut koeaineen pakolliset opinnot. Vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia opintoja, vaadittu minimimäärä on 6 opintopistettä.

Pakollisten opintojen tulee olla suoritettuina kevään kirjoittajalla kolmannen jakson loppuun mennessä. Syksyllä kirjoittavilla pakollisten opintojen pitäisi olla tehtynä edellisenä keväänä toukokuun loppuun mennessä.

Yo-kokeen uusiminen

Tutkinnon ollessa kesken hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa koetta välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Hyväksyttyä koetta voi uusia rajoituksetta. Voimaan jää parempi arvosana.

Tutkinnon täydentäminen

Tutkintoa saa myöhemmin täydentää suorittamalla joko uuden kokeen tai eritasoisen kokeen jo suorittamastaan aineesta. Tutkinnon täydennys tapahtuu vasta, kun tutkinto on saatu hyväksytysti suoritettua.

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskokeessa opiskelija käyttää omaa tietokonetta, joka käynnistetään USB-tikulla Abitti-käyttöjärjestelmään. Opintojen aikana kokeita tehdään tällä samalla käyttöjärjestelmällä, jolloin sen käyttö tulee tututuksi. Käyttöjärjestelmää kehitetään koko ajan ylioppilastutkintolautakunnan toimesta ja siihen tulee uusia ominaisuuksia. Voit itse ladata tämän käyttöjärjestelmän ja lukea muutenkin lisää sähköisistä ylioppilaskokeista osoitteista www.digabi.fi, www.abitti.fi ja www.ylioppilastutkinto.fi. Huolehdi, että sinulla on opintojen alkaessa YTL:n ohjeiden mukainen kone käytössä.

Ylioppilaskirjoitusten merkitys yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa

Suurin osa opiskelijoista valitaan opiskelemaan ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin ylioppilaskirjoitusten perusteella. www.ammattikorkeakouluun.fi ja www.yliopistovalinnat.fi sivustoilla on kuvattu pisteytykset aloittain.


OPISKELUHUOLTO JA OPPIMISEN TUKI

Säännöllisesti kokoontuvaan opiskeluhuoltoryhmään kuuluu vararehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, fysioterapeutti, erityisopettaja sekä lukion opinto-ohjaajat. Opiskeluhuoltoryhmän jäsenille voit puhua luottamuksellisesti kaikista koulunkäyntiin ja vapaa-aikaasi liittyvistä asioista.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja Jaana Elo-Raudan vastaanotto on koululla ma–to klo 8-15.30 ja pe klo 8-13.30. Terveydenhoitajan vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta, mutta jos haluaa säästyä jonottamiselta, voi varata ajan Wilman kautta tai puhelimitse p. 050 310 5563.

Terveystarkastukset tehdään lukiossa 1. ja 2. vuoden opiskelijoille.

Kuraattori

Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtäviin kuuluu opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tukeminen. Kuraattorin työ on kuuntelemista, keskustelua, ohjaamista ja neuvontaa. Kuraattoria voi tulla tapaamaan esimerkiksi arjenhallintaan, väsymykseen, ihmissuhteisiin, opiskelumotivaatioon tai elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Tapaamiset kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä opiskelija itse, huoltaja, tai huoltajan ja opiskelijan suostumuksella opettaja. Yhteydenotot Wilman kautta, sähköpostitse anne.katas@phyk.fi tai puhelimitse 050 3000 759.

Psykologi

Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, mielenterveyteen, opiskeluun, urheiluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Psykologin vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi väsymys, stressi, univaikeudet, ahdistuneisuus, jännittäminen, masentuneisuus, oppimisen ja opiskelun vaikeudet tai äkilliset elämänmuutos- ja kriisitilanteet. Myös ihmissuhteisiin, urheiluun ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyvistä asioista voi tulla keskustelemaan koulun psykologin kanssa.

Opiskelija itse, huoltaja tai koulun työntekijä voivat ottaa yhteyden psykologiin keskusteluajan varaamiseksi tai huolen ja tarpeellisten tukitoimien yhdessä arvioimiseksi. Yhteydenotot ja ajanvaraukset puhelimitse p. 050 5920 256, Wilman kautta tai sähköpostilla psykologi@phyk.fi.

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti Krista Puhakka tukee opiskelijoiden hyvinvointia, auttaa urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä ja konsultoi vammojen hoidossa sekä kuntoutuksessa. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä valmennuksen kanssa. Fysioterapeutin tavoittaa Wilman kautta tai puhelimitse p.050 321 9555.

Liikunnallinen kasvatusohjaaja

Liikunnallinen kasvatusohjaaja on helposti, matalalla kynnyksellä lähestyttävä aikuinen, joka kulkee oppilaiden mukana koulun arjessa. Kasvatusohjaaja Emma Virtanen luo kouluympäristössä ja sidosryhmien kanssa mielekästä tekemistä ja tapahtumia oppilaille. Hän edistää yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Rooliin kuuluu myös tarvittaessa oppilaiden ohjaaminen oppilashuollon tai muiden tukipalvelujen piiriin.

Erityisopetus

Erityisopettaja Johanna Lahtiola toimii oppilaiden tukena opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. Lukion erityisopetus on kaikille oppilaille avoin ja saatavilla oleva palvelu silloin, kun opinnot eivät suju halutulla tavalla. Yhteistyö erityisopettajan kanssa ei edellytä diagnosoitua oppimisvaikeutta. Annettava tuki perustuu oppilaan tarpeisiin, jotka selvitetään kartoittamalla opiskeluvalmiuksia muun muassa luki-testein, haastatteluin ja opettajien havaintojen perusteella.

Kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään lukivaikeuskartoitus syksyllä. Kartoituksen perusteella erityisopettajan haastatteluun kutsutaan oppilaat, jotka ovat saaneet jollakin lukitestin osa-alueella heikon tuloksen tai muuten ilmaisseet tuen tarpeen itsearvio-osiossa. Tarvittaessa tehdään tarkempi lukitesti.

Erityisopettaja pyrkii vastaamaan oppilaiden tarpeisiin järjestämällä säännöllistä pedagogista tukea muun muassa yksilö- ja pienryhmäopetuksena. Käsiteltävät aiheet voivat olla esimerkiksi oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen liittyviä kysymyksiä, opiskelutekniikoihin tai ajanhallintaan liittyviä harjoituksia. Lisäksi erityisopettaja auttaa tilanteen mukaan rästitöissä. Lisäksi erityisopettaja seuraa oppilaiden opintoja ja jaksamista keskusteluissa esille tulleiden tuen tarpeiden mukaisesti. Myös vanhemmat voivat halutessaan tiedustella erityisopettajalta apua lastensa opiskeluun liittyviin kysymyksiin.

Lukiossa järjestetään Opiskelutaitojen opintojakso (OPO04) opiskelijoille, jotka haluavat parantaa opiskelutaitojaan. Opintojakso on erityisen tarpeellinen oppilaille, joilla on oppimisvaikeus tai lukivaikeus. Opintojaksolle voidaan myös ohjata kartoitusten perusteella. Lisätietoja saat lukion opetussuunnitelmasta.

Lukiossa annetaan tukea opiskelijalle, jonka opiskelun edellytykset ovat heikentyneet sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea psyykkisistä tai sosiaalisista tai elämäntilanteeseen liittyvistä syistä tai joilla on oppimisvaikeuksia.

Tutortoiminta

Lukion tutorit ovat toisen vuosikurssin opiskelijoita, jotka ohjaavat, tukevat ja neuvovat ensimmäisen vuosiasteen opiskelijoita erityisesti opiskelun alussa. Tutoropiskelijat saavat toiminnastaan yhden valinnaisen opintojakson.

Tukiopetus

Tilapäisesti opinnoissaan sairauden, urheilupoissaolojen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi jälkeen jääneellä opiskelijalla on mahdollisuus tukiopetukseen. Opiskelijan tulee itse ottaa yhteyttä aineen opettajaan ja pyytää tukiopetusta. Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja myös ohjaavat tukiopetukseen. Sekä pitkässä että lyhyessä matematiikassa on kiinteä tukiopetusaika viikottain. Ruotsissa ja englannissa tarjotaan ensimmäisissä jaksoissa kertausopintoja ENA09, RUB108, RUA09, joissa kerrataan perusopetuksen oppimäärää.

Sporttituki

Sporttituessa eri lajien erikseen nimetyillä vastuuhenkilöillä on vastuullaan oman lajinsa huiput. Nämä vastuuhenkilöt suunnittelevat yhdessä urheilijoiden kanssa opiskelun ja urheilun yhteensovittamisen niissä tilanteissa, joissa urheilijat joutuvat olemaan paljon poissa koululta. Ohjeistus on konkreettista aikataulujen tekemistä ja toisaalta myös tukevaa kontrollointia siitä, että opinnot poissaolojen aikana aidosti edistyvät.


OPINTO-OHJAUS

Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja opiskelutaitojen kehittämisessä sekä ohjata uran ja opiskelupaikan valinnassa lukion jälkeen. Pyrkimyksenä on myös lisätä lukiolaisen työelämätietoutta. Ohjauksesta lukiossa vastaavat opinto-ohjaajat Elina Rintala,Kari Jokinen ja Johanna Lahtiola, ryhmänohjaajat ja eri aineiden opettajat.

Ryhmänohjaaja on lähin tukihenkilösi lukiossa. Ryhmänohjaaja pitää viikoittaisia RO-vartteja ja jokaisen jakson jälkeen RO-tunnin. Ryhmänohjaaja jakaa ajankohtaista tietoa ja seuraa opintojesi edistymistä. Ryhmänohjaajan puoleen voit kääntyä kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa.

Opinto-ohjaajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa lukio-opintojen suunnittelussa ja auttaa kaikissa opiskeluun liittyvissä ongelmissa. Opinto-ohjaaja myös seuraa opintojesi edistymistä. Opinto-ohjaajan tapaat ensimmäisen vuoden aikana opotuntien ja henkilökohtaisen ohjauskeskustelun merkeissä. Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä esimerkiksi, kun opiskelu ei suju tai valintasi kaipaavat muokkausta tai haluat pohtia jatko-opintosuunnitelmiasi. Asioita hoitamaan voit tulla aina kun ovi on auki. Voit myös varata henkilökohtaisen keskusteluajan.

Ensimmäisen lukiovuoden opotuntien tavoitteena on perehdyttää sinut lukion työtapoihin ja lukio-opiskeluun. Lukion loppuvaiheessa, kolmantena opiskeluvuonna, opinto-ohjaaja seuraa opintojen loppuun suorittamista ja käy ohjauskeskustelun kaikkien opiskelijoiden kanssa. Toisena vuonna on Op2 opintojakso, jossa perehdytään jatko-opintoihin, työelämätaitoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun. Lisäksi on yhteisiä tapahtumia ja infotilaisuuksia. Tule aina paikalle, jos tilaisuus koskee sinua.


Urheilulukio ja valmennus

Valmennukseen on varattu lukujärjestyksestä tiistai-, torstai- ja perjantaiaamut. Tällöin ei valmennukseen osallistuvilla ole muuta opetusta. Ota selvää oman valmennusryhmäsi ajoista, paikoista ja pelisäännöistä. Niistä vastaa kunkin ryhmän valmentaja. Kaikille valmennukseen osallistuville järjestetään lukuvuoden alussa yhteinen infotilaisuus, jonka jälkeen aamuvalmennus käynnistyy. Osallistumalla valmennukseen voit saada yhden opintojakson jaksoa kohti.

Valmennusryhmät kootaan lukuvuoden alkaessa. Ryhmiin voi päästä mukaan kesken lukuvuodenkin, jos ryhmissä on tilaa. Vastaavasti sieltä voi pudota pois, jos asetetut vaatimukset eivät täyty. Koululla on oma valmennuskiintiö kullekin lajille sen mukaan mitä toimintaedellytykset ja valmentajien määrä mahdollistavat. Myös yleislinjan opiskelija voi päästä valmennukseen mukaan, jos lajin valmentaja katsoo oppilaan täyttävän laatuvaatimukset ja ryhmässä on tilaa.

Urheilulukiolaisille kuuluu pakollisena myös valmennusopin opintojakso (VA01). Myös muita valmennusta tukevia opintoja on valittavissa.

Urheiluvalmennuksen opinnot ovat valinnaisia opintoja ja ne arvioidaan suoritusmerkinnällä S=suoritettu, H=hylätty.

Valmennuksesta voi lukioaikana saada 24-36 opintopistettä (erityistapauksissa enemmänkin). Urheilulukiolainen voi osallistua myös valinnaisen liikunnan opintojaksoihin, jos se on käytännön järjestelyin mahdollista.


Kanslia

Kanslia sijaitsee koulun toisessa kerroksessa. Kansliassa hoituvat esimerkiksi opintotukeen, matkalippuihin ja virallisiin opiskelijatodistuksiin liittyvät asiat. Tärkeää on myös ilmoittaa kansliaan kaikki osoite- ja henkilötietoihin liittyvät asiat sekä kouluvaihtoihin ja vaihto-oppilaspaikkoihin liittyvät asiat. Koulusihteeri Katy Elo on tavoitettavissa kansliassa koulupäivisin klo 8 -15.15.

Opintotuki ja koulumatkatuki

Tutustu Kelan opiskelijan etuuksiin www.kela.fi. Tänä vuonna etuuksissa on muutoksia. Hakiessasi Kelan etuutta saat kansliasta tarvitsemasi liitteet asiointiin.

Opiskelijakortti

Suomen lukiolaisten liitto ry:n opiskelijakortista ja sen tuomista eduista saa tietoa osoitteesta www.lukio.fi.


OPPILASRAVINTOLA PAUSSI

Oppilasravintola Paussi on avoinna arkisin 7.30 – 14.30. Kahviosta voit ostaa aamu- ja välipalaa. Koululounas tarjotaan 10.30- 12.30. Lounasaikana kahvio on kiinni. Opiskelijoiden on mahdollista ostaa lämmin ruoka myös iltapäivisin ma-pe klo 13.50-16.00.


KIRJASTO

Koulumme kirjasto on opiskelijoiden käytettävissä aina kun siellä ei ole tunteja. Kirjastoa voit hyödyntää hyppytuntien opiskelupaikkana tai siellä voit lukea päivän lehdet. Muistathan antaa muille kirjaston käyttäjille työrauhan.


TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA PHYKISSÄ

Opiskelija käyttää koululta lainaksi saatua tietokonetta oppitunneilla opettajan ohjeiden mukaisesti. Myös käytäväkoneet ovat opiskelijoiden käytettävissä.

Atk-tuki Juha Vanha-Perttula (050 430 7759) ja Tomi Auersalmi (040 577 0696) auttavat tunnuksiin ja koneiden käyttöön liittyvissä ongelmissa.

Opinto-ohjaajat ja kanslia

Marika
Väyrynen

lukion ja yläasteen opinto-ohjaaja 050 347 4221
Kari Jokinen

Kari
Jokinen

lukion opinto-ohjaaja (C, D-ryhmät) 050 300 2692

Johanna
Lahtiola

lukion opinto-ohjaaja, erityisopettaja (lukio) 050 411 7386
Elina Rintala

Elina
Rintala

lukion opinto-ohjaaja (virkavapaalla)
Katy Elo

Katy
Elo

koulusihteeri 040 868 4960

Takaisin ylös